Vivienda en el Montseny, realizada en autoconstrucción. Construcción con tierra: adobe y quincha. Arquitectas : Nuria Alvarez Coll (principal), Elisabetta Carnevale

Habitatge a Sant Pere de Vilamajor, Montseny

O un edifici és part d’un lloc o no ho és.  Una vegada que aquesta relació existeix, el temps només la farà més fort.

Willa Cather, escriptora

Arquitecta principal : Nuria Alvarez Coll

Superfície: 48 m²  | Any: 2018

Un habitatge al Montseny, realitzat en la seva major part a través d’un procés d’auto-construcció, fent servir la terra del lloc

La part nord de l’habitatge, de menor altura, reuneix el bany i la cuina oberta. El saló rep llum des de les finestres oest i sud, cap al jardí. La llum del matí il·lumina l’habitació, en la part Est. Un petit altell acull una biblioteca i una habitació de convidats.

Els murs es van realitzar amb mòduls prefabricats de palla i fusta que van garantir una posada en obra molt ràpida.

Amb la terra d’excavació dels fonaments es van poder realitzar els arrebossats i els murs interiors: la paret entre el saló amb l’estufa i l’habitació es construí amb toves fetes in situ, i   les altres parets amb terra abocada en encofrats de fibres vegetals

Els arrebossats de terra afegeixen inèrcia tèrmica i regulen la humitat a l’interior de l’habitatge, optimitzant el confort i protegint la palla del foc.


Vivienda en Sant Pere de Vilamajor

O un edificio es parte de un lugar o no lo es.  Una vez que esta relación existe, el tiempo nomas la hará más fuerte.

Willa Cather, escritora

Arquitecta principal : Nuria Alvarez Coll

Superficie: 48 m²  | Año: 2018

Una vivienda en el Montseny, realizada en su mayoría a través de un proceso de autoconstrucción, haciendo uso de la tierra propia que ofrece el lugar. La parte norte de la vivienda, de menor altura, reúne el baño y la cocina abierta. El salón recibe luz desde las ventanas oeste y sur, hacia el jardín. La luz de la mañana ilumina la habitación, en la parte este. Un pequeño altillo acoge una biblioteca y un cuarto de invitados. Los muros se realizaron con módulos prefabricados de paja y madera que garantizaron una puesta en obra muy rápida. Con la tierra de excavación de los cimientos se pudieron realizar los enlucidos y los muros interiores: .la pared entre el salón con la estufa y la habitación se construyo con adobe realizados in situ en auto-construcción, mientras las otras paredes se realizaron con tierra vertida en un encofrado de fibras vegetales. Los enlucidos de tierra añaden inercia térmica y regulan la humedad en el interior de la vivienda, optimizando el confort y protegiendo la paja del fuego.